Lecturers & Staffs

บุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

Assistant Professor Dr.Thoranin Sujjaviriyasup

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Working place: อาคาร 19 ชั้น 4, Tel: 0-2697-6707, Email: thoranin_suj@utcc.ac.th

Acting Second Lieutenant Thoranin Sujjaviriyasup, Ph.D., is a assistant professor of industrial engineering at department of logistics engineering, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC). He has joined the UTCC since April, 2015. Formerly, he graduated with bachelor's degree of engineering [chemical engineering] from King Mongkut's University of Technology North Bangkok in 2007. Afterward, he obtained master's degree of science [statistics] in 2010 from Kasetsart University. In 2014, he obtained doctor of philosophy in industrial engineering from Khon Kaen University (KKU). His research focuses on hybrid forecasting techniques, which take advantages of each model to reduce drawbacks of one other. His articles concerning hybrid forecasting models have been accepted for publication in journals that are indexed in either ISI, SCOPUS, or TCI. For his computer skills, he is a person who loves to exploit R programming language in order to develop the novel models and also to use R for statistical analyses due to its GNU General Public License. Moreover, he is trained to employ SAS and SAS macro for database management and statistical analysis as well.

การศึกษา Educations

วิชาที่สอน Teaching Subjects

ปริญญาตรี
 1. BA304 - การจัดการการปฏิบัติการ
 2. NL417 - การจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
 3. BN302 - การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก
 4. NS308 - การตัดสินใจสำหรับระบบบริการ
 5. NX005 - โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ
ปริญญาโท
 1. MN506 - การจัดการสินค้าคงคลัง
ปริญญาเอก
 1. LD712 - ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทางด้านโลจิสติกส์

ผลงานด้านวิชาการ Researches and Academic Works

National Journal

 • ตัวแบบผสมของตัวแบบเชิงเส้นตรงและตัวแบบไม่เชิงเส้นตรงสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกข้าวระหว่างประเทศรายปี - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 24 No.2 | Published: 2019 | Page Rank: 517 - 531 | full paper
 • ตัวแบบผสมอารีมา-ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเน้นองค์ประกอบเชิงบวกสำหรับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 27 No.3 | Published: 2019 | Page Rank: 526 - 538 | full paper
 • ตัวแบบพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Accepted) | TCI กลุ่ม 1 | Published: 2019
 • ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายเดือนของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 34 No.1 | Published: 2018 | Page Rank: 91 - 108 | full paper
 • ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางคอมปาวด์รายเดือนของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 33 No.1 | Published: 2017 | Page Rank: 205 - 220 | full paper
 • เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 27 No.3 | Published: 2017 | Page Rank: 453 - 465 | full paper
 • Knowledge and Opinion of Thai Lawyers Towards Abortion Laws - Prapaporn Tonkaew, Somsak Suthutvoravut, and Thoranin Sujjaviriyasup

  Ramathibodi Medical Journal | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 40 No.4 | Published: 2017 | Page Rank: 29 - 38 | full paper
 • Role of hybrid forecasting techniques for transportation planning of broiler meat under uncertain demand in thailand - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Engineering and Applied Science Research | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 41 No.4 | Published: 2014 | Page Rank: 427 - 435 | full paper

International Journal

 • Forecasting petroleum consumption using hybrid SVR-DE model emphasizing on optimal parameter selection technique - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology (Article in press) | SCOPUS | Published: 2019 | full paper
 • Predicting prices of agricultural commodities in Thailand using combined approach emphasizing on data pre-processing technique - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Volumn: 40 No.1 | Published: 2018 | Page Rank: 75 - 78 | full paper
 • A new class of MODWT-SVM-DE hybrid model emphasizing on simplification structure in data pre-processing: A case study of annual electricity consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup

  Applied Soft Computing Journal | ISI | Volumn: 54 | Published: 2017 | Page Rank: 150 - 163 | doi: 10.1016/j.asoc.2017.01.022 | full paper
 • Cassava Transportation Planning under Uncertain Demand using Hybrid Algorithm: Case study of Roi Et Province - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Advanced Materials Research | SCOPUS | Volumn: 931-932 | Published: 2014 | Page Rank: 1658 - 1663 | full paper
 • Hybrid ARIMA-support vector machine model for agricultural production planning - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Applied Mathematical Sciences | SCOPUS | Volumn: 7 No.57 | Published: 2013 | Page Rank: 2833 - 2840 | full paper
 • Agricultural Product Forecasting Using Machine Learning Approach - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Int. Journal of Math. Analysis | SCOPUS | Volumn: 7 No.38 | Published: 2013 | Page Rank: 1869 - 1875 | full paper
 • Comparison of Sludge Granule and UASB Performance by Adding Chitosan in Different Forms - Nuntakumjorn, B., Khumsalud, W., Vetsavas, N., Sujjaviriyasup, T.,

  Chiang Mai Journal of Science | ISI | Volumn: 35 No.1 | Published: 2008 | Page Rank: 95 - 102 | full paper

International Conference

 • A Comparison between MODWT-SVM-DE hybrid model and ARIMA model in forecasting primary energy consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) | SCOPUS | Published: 2018 | Page Rank: 799 - 802 | Singapore | full paper

ประสบการณ์ทำงาน Working Experiences

 1. 2558 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย
 2. 2556 - 2558: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประเทศไทย
 3. 2554 - 2554: เจ้าหน้าที่สำรวจภัย, บริษัทกรุงเทพประกันภัย, ประเทศไทย
 4. 2554 - 2555: นักสถิติและโปรแกรมเมอร์, Copenhagen Shipping Exchange (CPHSE), ประเทศไทย
 5. 2553 - 2553: นักคณิตศาสตร์ประกันภัย, บริษัทกรุงเทพประกันภัย, ประเทศไทย
 6. 2550 - 2551: เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา, บริษัทแพนเอเซียเลทเธอร์ จำกัด, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ Professional Skills

 1. Hybrid forecasting techniques
 2. Statistical analysis
 3. Statistical model

ความสนใจ Interesting Areas

 1. Hybrid forecasting techniques
 2. Statistical analysis
 3. Machine learning
 4. Statistical model
 5. Data mining
 6. Heuristics

ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ Computer Skills

 1. R programming language
 2. SAS / SAS macro
 3. AMPL
 4. VBA
 5. JAVA