Prices

อัตราค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
47,100 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ม.6/ปวช./กศน.
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  321,350 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  3 ปีครึ่ง - 4 ปี

ปริญญาตรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
47,100 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ม.6/ปวช./กศน.
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  314,850 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  3 ปีครึ่ง - 4 ปี

ปริญญาตรี

วิศวกรรมโลจิสติกส์
47,100 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ม.6/ปวช./กศน.
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  306,250 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  3 ปีครึ่ง - 4 ปี

ปริญญาตรี

วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
46,000 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ม.6/ปวช./กศน.
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  320,450 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  3 ปีครึ่ง - 4 ปี

ปริญญาตรี

วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
47,100 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ม.6/ปวช./กศน.
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  313,750 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  3 ปีครึ่ง - 4 ปี