Prices

อัตราค่าเล่าเรียน

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตโลจิสติกส์
84,550 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ปริญญาโท
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  2,200.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  518,150 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  -
 • ระยะเวลาการศึกษา
  จบได้ภายใน 3 ปี

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
78,000 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ปริญญาตรี-โท
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  -
 • ตลอดหลักสูตร
  524,050 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  -
 • ระยะเวลาการศึกษา
  จบได้ภายใน 3 ปี