Prices

อัตราค่าเล่าเรียน

ปริญญาโท

บริหารการจัดการโลจิสติกส์
53,550 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ปริญญาตรี
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  8,200.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  242,750 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  -
 • ระยะเวลาการศึกษา
  1 ปี 8 เดือน

ปริญญาโท

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
55,550 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ปริญญาตรี
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  6,200.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  154,950 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  -
 • ระยะเวลาการศึกษา
  1 ปี