Prices

อัตราค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
46,100 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ปวส.(เทียบโอน)
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  219,600 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  จบได้ภายใน 2 ปี

ปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
45,600 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ปวส.(เทียบโอน)
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  230,400 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  จบได้ภายใน 2 ปี

ปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)

วิศวกรรมโลจิสติกส์
47,300 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ปวส.(เทียบโอน)
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  236,200 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  จบได้ภายใน 2 ปี

ปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)

วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
47,300 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ปวส.(เทียบโอน)
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  224,800 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  จบได้ภายใน 2 ปี

ปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)

วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
47,300 /ภาคเรียนที่ 1
 • วุฒิผู้สมัคร
  ปวส.(เทียบโอน)
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า
  500.00 บาท
 • ตลอดหลักสูตร
  222,100 บาท
 • กองทุนกู้ยืม
  กรอ.
 • ระยะเวลาการศึกษา
  จบได้ภายใน 2 ปี