งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Journal

 • ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางคอมปาวด์รายเดือนของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 33 | TCI | Volumn: 33 No.1 | Published: 2017 | Page Rank: 205 - 220 | full paper
 • เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 | TCI | Volumn: 27 No.3 | Published: 2017 | Page Rank: 453 - 465 | full paper
 • การประยุกต์ใช้ไดจ์คสตร้าอัลกอริทึมเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด - สุวรรณี อัศวกุลชัย

  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 6 No.1 | Published: 2017

International Journal

 • A new class of MODWT-SVM-DE hybrid model emphasizing on simplification structure in data pre-processing: A case study of annual electricity consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup

  Applied Soft Computing Journal | ISI | Volumn: 54 | Published: 2017 | Page Rank: 150 - 163 | doi: 10.1016/j.asoc.2017.01.022 | full paper
 • Predicting prices of agricultural commodities in Thailand using combined approach emphasizing on data pre-processing technique - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology (Article in press) | SCOPUS | Published: 2017

National Conference

 • แอพพลิเคชั่นแนะนำการออกกำลังกายภายในศูนย์ออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบนระบบปฏิบัติการ IOS - นิรัติศัย ไก่แก้ว และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • สถาปัตยกรรมองค์กรกองทัพไทยเพื่อปฎิบัติการแบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง - ฉริญญรัชช์ เลิศคอนสาร และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนผู้สูงอายุในการรับประทานยาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ - พิสิฏร์ บุญทวีสุขสันต์ และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ - สัณห์ฤทัย คล้ายนาวิน และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย

International Conference

 • A Comparison between MODWT-SVM-DE hybrid model and ARIMA model in forecasting primary energy consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) (Accepted) | Published: 2017 | Singapore