งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Journal

  • ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายเดือนของประเทศไทย - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (Accepted) | TCI กลุ่ม 1 | Published: 2018

International Journal

  • Predicting prices of agricultural commodities in Thailand using combined approach emphasizing on data pre-processing technique - Thoranin Sujjaviriyasup

    Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Volumn: 40 No.1 | Published: 2018 | Page Rank: 75 - 78

International Conference

  • A Comparison between MODWT-SVM-DE hybrid model and ARIMA model in forecasting primary energy consumptions - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

    The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) | SCOPUS | Published: 2018 | Page Rank: 799 - 802 | Singapore | full paper