งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Journal

 • กรณีศึกษาการปรับปรุงผังโรงงานทำแม่พิมพ์สำหรับแผงวงจนอิเล็กทรอนิกส์ - ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์, เฉลิมชนม์  ไวศยดำรง และ วันชัย รัตนวงษ์

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 23 | Published: 2002 | ประเทศไทย

National Conference

 • การตัดสินใจเลือกสร้างต้นแบบชิ้นส่วนรถยนต์ระหว่างเครื่อง CNC และ RP โดยใช้เทคนิค AHP - สมพร  บัวกล่ำ,ธิติมา  กริ่มใจ ,ชนะ  เยี่ยงกมลสิงห์, วันชัย รัตนวงษ์

  การประชุมสัมมนาวิชาการ วิศวกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 2 | Published: 2002 | ประเทศไทย
 • เทคนิคการสร้าง slice file บน rapid prototyping - จักกฤษณ์ จิราวัฒนโกศล, ชิตพล  ทองใย, โพลาลิต สุขจิตธรรม, วันชัย รัตนวงษ์

  งานสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ | Published: 2002 | ประเทศไทย

International Conference

 • Expanding the Address space through REBEKAH-IP: An Architectural View - B.Landfeldt, S.Rattananon and A.Seneviratne

  International Conference on Information Technology | Published: 2002 | Bathurst, Australia
 • ISPAN - A PSTN Enhancing Internet Access Network - S. Innet, D. Everitt, I. Ouveysi, and W. J. Lavery

  International Conference on Telecommunications | Published: 2002 | Romania