งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Journal

 • การใช้เทคนิค AHP ในการตัดสินใจเลือกสร้างต้นแบบชิ้นส่วนรถยนต์ระหว่างเครื่อง CNC และ RP - วันชัย รัตนวงษ์ และ ชนะ  เยี่ยงกมลสิงห์

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 24 | Volumn: 2 | Published: 2004 | ประเทศไทย
 • Optimal Orientations in Rapid Prototyping Using Volumetric Technique - Rattanawong, W.

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 24 | Volumn: 2 | Published: 2004 | ประเทศไทย

National Conference

 • เครื่องบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าเกษตรกรรม - ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์,วันชัย รัตนวงษ์, รจนาฎ ไกรปัญญาพงษ์

  ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 13 | Published: 2004 | Page Rank: 293-300 | เชียงใหม่, ประเทศไทย

International Conference

 • A Generic Part Build Orientation in Rapid Prototyping - Rattanawong, W.

  Rapid Product Development Conference (RPD 2004) | Published: 2004 | Portugal
 • ICMP Translation within REBEKAH-IP - S.Rattananon, M.T.R.Chan, B.Landfeldt, and A.Seneviratne

  International Conference on Communications Circuits and Systems (ICCCAS) | Published: 2004 | Chengdu, China
 • Monitoring of 20 kW Grid-Connected Photovoltaic System in Phitsanulok, Thailand - S. Kungwankkij, S. Siriwat, S. Chindaruksa, W. Chimchavee and J. Waewsak

  The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference | Published: 2004 | Bangkok, Thailand
 • Point-to-point Distance Measurement Using Ultrasonic for Excellent Stick - R. Palee, S. Innet, K. Chamnongthai, and C. Eurviriyanukul

  International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications Conference | Published: 2004 | Sendai, Japan
 • Developing DTD for Simulation Model in Reverse Logistics Systems using XML and SCOR - Srinon, R., and S. Ramakrishnan

  Proceedings of the ICSE | Published: 2004 | Las Vegas, NV, USA
 • Preliminary Models using UML for Reverse Logistics Systems - Srinon, R., Dagli, C., and S. Ramakrishnan

  Conference on Systems Engineering Research, CSER | Published: 2004 | Los Angeles, USA