งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

International Journal

 • On the Scalability of Addressing in Private Networks Using RPX - S.Rattananon, Z.G.Zhou, B.Landfeldt, and A.Seneviratne

  International Journal of Communications Software and Systems | CISC/IEEE | Volumn: 3 No.4 | Published: 2008 | Page Rank: 235 - 235
 • University Timetabling Using Evolutionary Computation - S. Innet, N. Nuntasen

  WSEAS Transactions on Advanced in Engineering Education | Published: 2008
 • Weighted Channel Allocation and Power Control for Self- Configurable Infrastructure WLANs - S. Manitpornsut and B. Landfeldt

  Journal of Interconnection Networks | Volumn: 9 No.3 | Published: 2008 | Page Rank: 299 - 316
 • An Algorithm for the Mixed Fleet Vehicle Routing Decision Problem - Suthikarnnarunai, N.

  International Journal of Logistics and Transport | ISSN: 1906-1625 | Volumn: 2 No.1 | Published: 2008 | Page Rank: 335 - 343200
 • Comparison of Sludge Granule and UASB Performance by Adding Chitosan in Different Forms - Nuntakumjorn, B., Khumsalud, W., Vetsavas, N., Sujjaviriyasup, T.,

  Chiang Mai Journal of Science | ISI | Volumn: 35 No.1 | Published: 2008 | Page Rank: 95 - 102 | full paper

National Conference

 • การวางแผนและการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าในภาวะน้ำมันแพง : กรณีศึกษาบริษัท P&G - ภคิน พิทักษ์, วันชัย รัตนวงษ์ และ พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

  ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ | Published: 2008 | ประเทศไทย
 • แนวทางการลดคามสูญเสียต้นทุนจากสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันทางการค้า กรณีศึกษาบริษัท ไมอามี่โค้ท จำกัด - ดามภ์ สุวรรณหงส์ และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of The Eight Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2008 | ประเทศไทย
 • การลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการส่งมอบน้ำตาลให้กับลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท น้ำตาลเอเอเอ จำกัด - ศรัณย์  พงศ์สุวภาพ และวันชัย  รัตนวงษ์

  Proceedings of The 8th Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2008 | ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ กรณีศึกษา บริษัท S&A Inland จำกัด - สุขใจ ประสิทธิ์พุทธพร และวันชัย  รัตนวงษ์

  Proceedings of The 8th Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2008 | ประเทศไทย
 • Embedded System Application for the Seed Planter - W. Chimchavee and S. Waiprib

  The 31st Electrical Engineering Conference | Published: 2008 | Thailand
 • A Study Improving Efficiency of Raw Material Unloading Station Including Receiving Traffic Planning:  A Case Study of Food Manufacturing Company A. - Wattanapaisarn, N., Vanichkobchinda, P.

  Industrial Engineering Network (IE Network 2008) | Published: 2008 | Songkhla, Thailand
 • A Study Improving Efficiency of Goods Transportation and Distribution During Fuel Crisis: A Case Study of “P&G” - Pitak, P., Rattanawong, W., Vanichkobchinda, P.

  Industrial Engineering Network (IE Network 2008) | Published: 2008 | Songkhla, Thailand
 • Embedded System Application for the Seed Planter - W. Chimchavee and S. Waiprib

  The 31st Electrical Engineering Conference | Published: 2008 | Thailand

International Conference

 • Optimization Surface Roughness Parameters for Oak Color Sprayings - Patcharee Chantanabubpha

  International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2008) | Published: 2008 | Page Rank: 1269 - 1272 | Japan
 • Improving Effectiveness of Hospital Services via Resource Rearrangement: Pranakorn Sri Ayutthaya Hospital, THAILAND - S. Innet

  SERVSIG International Research Conference | Published: 2008 | Liverpool, UK
 • A Heuristics for the Mix Fleet Vehicle Routing Decision Problem - Suthikarnnarunai, N.

  International Multi-conference of Engineering and Computer Scientists 2008 | Published: 2008 | Hong Kong
 • Automotive Supply Chain and Logistics Management - Suthikarnnarunai, N.

  Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2008 (IMECS 2008) | ISBN: 978-988-17012-1-3 | Volumn: 2 | Published: 2008 | Hong Kong
 • An investigation on the service requirement for coach transportation marketing strategy: A case study of coach transportation between Bangkok and Chiang Mai, Thailand - Vanichkobchinda, P., Tunleela

  Proceeding of the SERVSIG (Services Marketing Special Interest Group) International Research | Published: 2008 | UK
 • An investigation on the service requirement for coach transportation marketing strategy: A case study of coach transportation between Bangkok and Chiang Mai, Thailand - Vanichkobchinda, P., and Sutikannarunai, N.

  Proceeding of the SERVSIG (Services Marketing Special Interest Group) International Research | Published: 2008 | UK
 • The CEO mission IV rescue robot for world RoboCup and USAR field - Amon Tunwannarux and Supanunt Tunwannarux

  ACMOS 2008 | Issue: 2008 | Published: 2008 | Istanbul, Turkey
 • The Explosive Ordnance Disposal Robot : CEO Mission EOD - Amon Tunwannarux , Supanunt Tunwannarux

  ACMOS'08 | Issue: 2008 | Published: 2008 | Istanbul, Turkey