งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

International Journal

 • Strategic Planning for Newspaper Delivery Problem Using Vehicle Routing Algorithm with Time Window (VRPTW) - Boonkleaw, A., Suthikarnnarunai, N., and Srinon R.

  Engineering Letters | Volumn: 18 | Issue: 2 | Published: 2010 | Page Rank: 183 - 192
 • Strategic Planning for Newspaper Delivery Problem Using Vehicle Routing Algorithm with Time Window (VRPTW) - Aranya Boonkleaw, Nanthi Suthikarnnarunai, and Rawinkhan Srinon

  Engineering Letter | SCOPUS | Volumn: 18 | Issue: 2 | Published: 2010
 • Universal design (UD) principles for flexible packaging and corresponding minimal customer requirement set - Chana Yiangkamolsing, Erik L. J. Bohez, and Ingo Bueren

  Packaging Technology and Science | Volumn: 23 | Issue: 5 | Published: 2010 | Page Rank: 283 - 300
 • Strategic Positioning of Manufacturing Operations within Global Supply Chains - Chandraprakaikul, W., Baines, T. S., Lim, R. Y.,

  Proc. IMechE, Part B: J. Engineering Manufacture | Volumn: 224 No.B5 | Published: 2010 | Page Rank: 831 - 844

National Conference

 • กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในประเทศ กรณีศึกษา แผนก Airfreight Logistics ของบริษัท A - สิริภัทร เหลืองศิริพิพัฒน์ และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2010 | ประเทศไทย
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิ่มมูลค่าให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง SME’sกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พาณิชย์ - ธวัชชัย โพธิ์หนองโคก และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2010 | ประเทศไทย
 • System Design for Power Generation Testing of Thermoelectric Module - W. Chimchavee

  The 33rd Electrical Engineering Conference | Published: 2010 | Thailand
 • Embedded Control System for Thermoelectric Modules in Egg Incubator Application - S. Waiprib and W. Chimchavee

  The 33rd Electrical Engineering Conference | Published: 2010 | Thailand
 • Embedded Control System for Thermoelectric Modules in Egg Incubator Application - S. Waiprib and W. Chimchavee

  The 33rd Electrical Engineering Conference | Published: 2010 | Thailand

International Conference

 • A Feasibility Study of Waste Separation Plant: A Case Study of Sai Khao Sub-District Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi, Thailand - Chinpeerasatien, V and Rattanawong, W.

  Proceedings of the 2nd International Conference on Logistics and Transport | Published: 2010 | New Zealand
 • An Electro-thermal Model of Thermoelectric Modules for Generating Mode in Steady State - W. Chimchavee

  29th International Conference on Thermoelectrics (ICT2010) | Published: 2010 | Shanghai, China
 • Design of Thermoelectric Cooling System by Characteristic Operation Diagram - W. Chimchavee

  29th International Conference on Thermoelectrics (ICT2010) | Published: 2010 | Shanghai, China
 • Education systematization model for energy conservations (UTCCEEdu Model) - W. Chimchavee

  International Conference on Applied Energy (ICAE 2010) | Published: 2010 | Page Rank: 1598 - 1604 | Singapore
 • Embedded System for Thermoelectric Module Testing in Power Generating Mode - W. Chimchavee

  International Conference on Applied Energy (ICAE 2010) | Published: 2010 | Page Rank: 1646 - 1653 | Singapore
 • Applying Logistics and Supply Chain Management Strategy to Improving Operation Efficiency in Facility Management and Maintenance - Vanichkobchinda, P.

  The 2nd International Conference on Logistics and Transportation: Managing Finance and Risk in Global Supply Chian | Published: 2010 | Queenstown, New Zealand
 • Mathematical Model for Predicting the Roadway-Characteristics Dependent Travel Times in Rural Roads in Thailand - Siriprasert, I., and Vanichkobchinda, P.

  The 2nd International Conference on Logistics and Transportation: Managing Finance and Risk in Global Supply Chian | Published: 2010 | Queenstown, New Zealand
 • Applying CTM and CPFR Strategy to Improve Efficiency of Transportation Service Provider - Vanichkobchinda, P.

  The 22nd Annual Nordic Logistics Research Network (NOFOMA) 2010 | Published: 2010 | Kolding, Denmark
 • DTC of Open-Circuit Fault Non-Sinusoidal Back-EMF PM BLAC Motor - Kasem Utaikaifa

  WSEAS Selected topocs in power systems and remote 2010 | Published: 2010 | Page Rank: 205 - 209 | Japan
 • Embedded System for Thermoelectric Module Testing in Power Generating Mode - W. Chimchavee and S. Waiprib

  International Conference on Applied Energy (ICAE 2010) | Published: 2010 | Page Rank: 1646 - 1646 | Singapore
 • The investigation of functions of heat seal strength and heat sealing testing method - Chana Yiangkamolsing, and Kazuo Hishinuma

  The 17th IAPRI World Conference on Packaging | Published: 2010 | Tianjin, China
 • Failure analysis and improvement of heat sealing testing method - Chana Yiangkamolsing, and Kazuo Hishinuma

  The 17th IAPRI World Conference on Packaging | Published: 2010 | Tianjin, China