งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Conference

 • การพยากรณ์และการวางแผนร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในประเทศ  กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ KT - จุรีรัตน์ กัลยาวุฒิพงศ์  และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2012 | ประเทศไทย
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน : กรณีศึกษาโรงงานผลิต  ผลิตภัณฑ์นมกระป๋อง  ประเภทสินค้ารีแพ็ค - ณีรนุช ขวดแก้ว และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2012 | ประเทศไทย
 • Waste Heat Analysis of Small Gasoline Engine using Electrical Methodology - W. Chimchavee

  The 35th Electrical Engineering Conference | Published: 2012 | Thailand
 • ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการนับและคัดแยกเหรียญในการประยุกต์กับตู้รับบริจาคแบบไร้สาย - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (EECON-35) | Published: 2012 | ไทย
 • ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการนับและคัดแยกเหรียญในการประยุกต์กับตู้รับบริจาคแบบไร้สาย - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (EECON-35) | Published: 2012 | ไทย

International Conference

 • The Simple Embedded System for Three–phase Solar Motor Pump Using Volt/Hertz Maximum Power Point Tracking Technique - Auttawut Waiprib and Nuttaporn Ritnoom

  The 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012) | Published: 2012 | Thailand
 • Efficiency Improvement for Multi Depot Vehicle Routing: A Case Study in Cash Distribution - Boonsam, P., Suthikarnnarunai, N.,

  Proceeding of the 2nd International Conference on Engineering and Technology Innovation | Published: 2012 | Kaohsiung, Taiwan
 • Effect of As(III)/As(V) ratio and background species on arsenic removal by Cu/Fe bimetal. - Nakseedee, P., Hsu, J.C., Grisdanurak, N., Liao, C.H.

  2012 International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET) | Published: 2012 | Bangkok, Thailand
 • The Simple Embedded System for Three–phase Solar Motor Pump Using Volt/Hertz Maximum Power Point Tracking Technique - Auttawut Waiprib and Nuttaporn Ritnoom

  The 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012) | Published: 2012 | Thailand