งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Journal

 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ระดับชาติ : กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกของสินค้าเกษตรในประเทศไทย - ชุติมาพร หมอนใหญ่ นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 | Published: 2013 | ประเทศไทย | full paper

International Journal

 • Efficiency Improvement for Multi Depot Vehicle Routing: A Case Study in Cash Distribution - Boonsam, P., Suthikarnnarunai, N., Rattanawong, W

  Applied Mechanics and Materials | (Scopus – SJR : 0.116, SNIP : 0.258) | Volumn: 284 - 287 | Published: 2013 | Page Rank: 3667 - 3674 | doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.284-287.3667
 • The Competitiveness of Thai Export Products in the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) - Kulsurat Moungthong, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Journal of Strategic and International Studies | ISSN 2326-3636 | Published: 2013 | Page Rank: 23-132
 • Maximum efficiency or power tracking of stand-alone small scale compressed air energy storage system - Kokaew, V., Moshrefi-Torbati, M. and Sharkh, S.M.

  Energy Procedia | Volumn: 42 | Published: 2013 | Page Rank: 387-396 | doi: 10.1016/j.egypro.2013.11.039
 • New Concept of Container Allocation at the National Level: Case Study of Export Industry in Thailand - Chutimaporn Mhonyai, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Industrial Engineering Letters | Volumn: 3 No.10 | Published: 2013 | Page Rank: 65 - 80
 • The Competitiveness of Thai Export Products in the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) - Kulsurat Moungthong, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Journal of Strategic and International Studies | ISSN 2326-3636 | Volumn: VIII No.3 | Published: 2013 | Page Rank: 123 - 132
 • Balancing Canned Pineapple Supply Chain in Thailand - Preeyanat Eapsirimetee, Nanthi Suthikarnnarunai, and Somchai Harnhiran

  European Journal of Business and Management | Volumn: 5 No.4 | Published: 2013
 • Efficiency Improvement for Multi Depot Vehicle Routing: A Case Study in Cash Distribution - Boonsam, P., Suthikarnnarunai, N.,

  Applied Mechanics and Materials | scopus – SJR : 0.116, SNIP : 0.258 | Volumn: 284-287 | Published: 2013 | Page Rank: 3667 - 3674
 • Hybrid ARIMA-support vector machine model for agricultural production planning - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Applied Mathematical Sciences | SCOPUS | Volumn: 7 No.57 | Published: 2013 | Page Rank: 2833 - 2840 | full paper
 • Agricultural Product Forecasting Using Machine Learning Approach - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

  Int. Journal of Math. Analysis | SCOPUS | Volumn: 7 No.38 | Published: 2013 | Page Rank: 1869 - 1875 | full paper

National Conference

 • การจัดการโลจิสติกส์และการเพิ่มมูลค่างานให้บริการการตรวจวินิจฉัย : กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาโรงพยาบาล R&D - การัญญุตา  วงษ์ทับทิม และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2013 | ประเทศไทย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อและโลจิสติกส์ในศูนย์กระจายสินค้า:กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด (มหาชน) - ธนพรรณ จันทร์เจือ, วันชัย รัตนวงษ์ และ วรินทร์ วงษ์มณี

  Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2013 | ประเทศไทย
 • Potential Power Generation from Waste Heat of a Small Gasoline Engine with Thermoelectric Modules - W. Chimchavee

  The 36th Electrical Engineering Conference | Published: 2013 | Thailand
 • ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนการตกค้างของเด็กบนยานพาหนะรับส่งนักเรียน - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) | Published: 2013 | ประเทศไทย
 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ระดับชาติ: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกของสินค้าเกษตรในประเทศ - ชุติมาพร หมอนใหญ่ นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 , มหาวิทยาลัยรังสิต | Published: 2013 | ประเทศไทย
 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ระดับชาติ: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกของสินค้าเกษตรในประเทศไทย - ชุติมาพร หมอนใหญ่, นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 | Published: 2013 | กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ - สันติสุข โฆษิตอาภานันท์, นันทิ สุทธิการนฤนัย

  เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 | Published: 2013 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 • ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนการตกค้างของเด็กบนยานพาหนะรับส่งนักเรียน - อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

  การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) | Published: 2013 | ประเทศไทย

International Conference

 • A Noval Approach of Genetic Algorithm for Solving - S. Innet

  The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2013) | Published: 2013 | Samui island, Thailand
 • Cash Distribution Using Skip Concept for Heuristics Vehicle Routing Methodology - N. Suthikarnnarunai, P. Boonsam, W. Wattanalertrak, K. Engchuan, and C. Taprab

  Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2013 | Published: 2013 | San Francisco, USA
 • The Competitiveness of Thai Export Products in the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec) - Kulsurat Moungthong, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong

  Proceeding of the 2013 ISIS-San Antonio International Multidisciplinary Academic Conference | Published: 2013 | San Antonio, Texas, USA
 • Oil Distribution to Northern Thailand through Extended Oil Pipeline under Single Tariff Policy - Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai

  Proceeding of the 3rd International Forum | Published: 2013 | Bali, Indonesia
 • Reduction of Power Ripple in P - Kasem Utaikaifa

  2013 IV International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drive (POWERENG 2013) | IEEE | Published: 2013 | Page Rank: 427 - 427 | Istanbul, Turkey | doi: 10.1109/PowerEng.2013.6635645
 • Competing Suppliers under Price Sensitive Demand with a Common Retailer - Opornsawad, C., Srinon, R., and Chaovalitwongse, W.

  The 2013 International Conference of Applied and Engineering Mathematics (ICAEM'13) | Published: 2013 | London, UK