Student

ระบบนักศึกษาและศิษย์เก่า

การเข้าใช้งานระบบ

นักศึกษาปัจจุบัน

ใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน WiFi ของมหาวิทยาลัย ในการเข้าสู่ระบบ

ศิษย์เก่า

สำหรับศิษย์เก่าให้เข้าสู่ระบบด้วยเลขทะเบียนนักศึกษาเป็นชื่อผู้ใช้ (University ID) และรหัสบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่าน (Security Password)

เข้าสู่ระบบ