Student Apply Form

แบบฟอร์มลงชื่อสมัครทุนการศึกษา

ตรวจสอบสถานะผลการสมัครเรียนของคุณ
1
กรอกแบบฟอร์ม
ป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง
2
ยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
3
การดำเนินการ
การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
4
สอบสัมภาษณ์
การติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์

1. เลือกวิธีการสมัคร

เลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 3 วิธีดังต่อไปนี้

    1.) ส่งใบสมัครทางโทรสาร (FAX) ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2275-4892 (ดาวโหลด ใบสมัคร, ใบสมัครรับทุนการศึกษา ใบสมัคร application form)
    2.) สมัครผ่านระบบ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน
    3.) สมัครด้วยตนเองที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ขั้น 3 ในเวลาราชการ

2. เลือกรูปแบบการสมัคร

เลือกดูทุนการศึกษาอื่นๆ

3. เลือกสาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี นอกเวลาทำการ

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีนอกเวลาทำการ โปรดสมัครด้วยตนเองที่ เวปไซต์ส่วนกลาง

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ เวปไซต์ส่วนกลาง

4. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร

*โปรดป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง

เลขบัตรประชาชน*
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ*
นามสกุล*
ชื่อเล่น

5. ข้อมูลการศึกษา

*โปรดป้อนข้อมูลที่จำเป็น ปล่อยว่าง หากไม่ทราบข้อมูล

สถานศึกษาที่จบ*
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทร
สาย/แผนก/ภาควิชา*
ประเภทสถานศึกษา*
วุฒิการศึกษา*
เกรดเฉลี่ย*

6. ข้อมูลการติดต่อ

*ข้อมูลข่าวสารการนัดสอบสัมภาษณ์จะถูกส่งทางอีเมล์

ที่อยู่*
โทร*
Email*
Line ID
Facebook

7. ได้รับประชาสัมพันธ์จากที่ใด