Scholarship

ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทุนมาใหม่

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา

ทุนความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 2. มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, ความคิดสร้างสรรค์, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ, ทำธุรกิจคาขายระหว่างเรียน ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
 3. มีแต้มเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

 • ประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท
 • ประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท
 • ประเภท 3 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไข

 1. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
 3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 5. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 6. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับทุนการศึกษา

 1. ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

ทุนทายาทเกษตรกร

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 2. เป็นบุตรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในประเทศไทย
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

 • ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไข

 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
 4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 5. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 6. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับทุนการศึกษา

 1. หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพเกษตรกรของบิดามารดา (อาทิ สำเนาสัญญาเช่าที่ดินทำกิน, การเสียภาษี กรณีเป็นเจ้าของที่ดิน ต้องมีโฉนดที่ดิน / นส.3 / สปก., ภาพถ่ายแสดงการเป็นเจ้าของที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม)
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

ทุนทายาทธุรกิจ SME

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 2. เป็นบุตรผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

 • ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไข

 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับทุนการศึกษา

 1. หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ SMEs บิดา/มารดา
 2. ใบเสร็จหรือค่าเช่าสถานที่ประกอบกิจการ
 3. ใบจดทะเบียนการค้า และ/หรือ รูปถ่ายสถานประกอบการและ/หรือมีบุคคลรับรองการประกอบธุรกิจ
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา / มารดา
 5. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 7. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

ทุนคนดี

คุณสมบัติ

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 2. เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

 • ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไข

 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับทุนการศึกษา

 1. หลักฐานแสดงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือหน่วยงานที่บำเพ็ญประโยชน์
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

ทุนหัวการค้า

คุณสมบัติ

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

 • ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท

เงื่อนไข

 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับทุนการศึกษา

 1. หลักฐานการทำธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการวางแผนธุรกิจ หรือไอเดียการทำธุรกิจ
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

ทุนผู้นำนักเรียน

คุณสมบัติ

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 2. เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน หรือประธาน/กรรมการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

 • ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไข

 1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
 3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
 4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครรับทุนการศึกษา

 1. หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้นำนักเรียน / ประธาน / กรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (ทุน กรอ. / กยศ.)

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถกู้ยืมทุน กรอ. จากรัฐบาลได้ เต็มจำนวนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด

หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับทุนอยู่ภายใต้การพิจารณาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา อาคาร 12 ชั้น 1 โทร. 02-697-6761-8