Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

สัมนาคณะฯประจำปี 2562
สัมนาคณะฯประจำปี 2562
ประชุมทำแผนกลยุทธิ์ 62
ประชุมทำแผนกลยุทธิ์ 62
MOU กับไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง
MOU กับไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง
Dinner Talk Fintech
Dinner Talk Fintech
งานทำบุญครบรอบ 28 ปี (2561)
งานทำบุญครบรอบ 28 ปี (2561)
งานบรรยาย UTCC FinTalk
งานบรรยาย UTCC FinTalk
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 2560
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
ผศ.ดร.ชนะ คว้ารางวัล Bronze Award
ผศ.ดร.ชนะ คว้ารางวัล Bronze Award
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์