Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560

งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560

25 กรกฎาคม 2560

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถือเป็นวันแห่งความทรงจำอีกวันหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ถึงวัยเกษียณอายุของ คุณธันยกร เจนภาษา และอาจารย์พัชรี จันทนบุบผา เพราะท่านทั้งสองได้พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันเนื่องมาจากการเกษียณอายุ

คุณธัญกร เจนภาษา

เกษียณด้วยอายุงาน 40 ปี ในตำแหน่งเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่านเริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งแต่ปี 2520 ท่านเป็นบุคคลที่ช่วยดูแลนักศึกษา ประสานงาน และพัฒนาศักยภาพองค์กรมามากมาย เป็นแบบอย่างในการสร้างคน สร้างงาน ให้แก่น้องๆทุกคน

อาจารย์พัชรี จันทนบุบผา

ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เกษียณด้วยอายุงาน 33 ปี  ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสอนนักศึกษา ให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาที่ดีสู่สังคม

งานเลี้ยงส่งพนักงานและอาจารย์เกษียนอายุ ประจำปี 2560 อาจารย์พัชรี จันทนบุปผา และคุณธันยกร เจนภาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทั้งสองท่านที่ได้ช่วยพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ตลอดมา และขออวยพรให้บุคลากรทั้งสองท่าน มีสุขภาพการและสุขภาพใจที่ดี มีความสุขมากๆ ต่อไปในอนาคต

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุปี 2560