Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

16 กุมภาพันธ์ 2561

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 61 ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ อาจารย์เดวิช บรรเทา และครูเบญญาทิพย์ ศรีเจริญ ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี