Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

รางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์
รางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.ชนะ อบรม Car Design
ผศ.ดร.ชนะ อบรม Car Design
ประชาสัมพันธ์ภาคอีสานช่วง 2
ประชาสัมพันธ์ภาคอีสานช่วง 2
สาขาไฟฟ้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
สาขาไฟฟ้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ EECON38
ประชุมวิชาการ EECON38
วันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี
วันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี
โครงการ สานฝันวิศวฯ - ครูแนะแนว
โครงการ สานฝันวิศวฯ - ครูแนะแนว
ทำบุญคณะวันสถาปนาครบรอบปี 2557
ทำบุญคณะวันสถาปนาครบรอบปี 2557
โครงการสัมมนาคณะฯปี 2557 (เฟส 2)
โครงการสัมมนาคณะฯปี 2557 (เฟส 2)
ค่ายสานฝันสู่เส้นทางวิศวกรนักบริหาร
ค่ายสานฝันสู่เส้นทางวิศวกรนักบริหาร
โครงการเส้นสู่วิศวฯนักบริหาร
โครงการเส้นสู่วิศวฯนักบริหาร
สัมมนาคณะประจำปี 2555
สัมมนาคณะประจำปี 2555