การเรียนแบบ Wil

Work - integrated Learning

WIL = เรียน + ทำงาน

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work - integrated Learning)

  • เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา
  • เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสสัมผัส และร่วมแก้ปัญหาจริงในอุตสาหกรรม
  • นักศึกษาสามารถนำผลงานจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมไปนำเสนอเป็นผลงานวิชาการได้
  • เมื่อจบแล้วมีโอกาสได้ทำงานทำ 100%